Koja je cijena ‘domoljublja’ braće Brkić?

Davor Puklavec/PIXSELL / Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Jozo Brkić je u Australiji bio vlasnik tvrtke “Domovina Giftshop”, a poslije povratka u Hrvatsku, po sudskom registru, povezan je s desetak trgovačkih društava. Posebno zanimljiv je njegov odnos s Gradom Zagrebom, odnosno gradskim prostorima

U posljednjih nekoliko godina mediji su više puta pisali o bratu potpredsjednika Hrvatskog Sabora Miljana Brkića, povratniku iz Australije Jozi Brkiću, koji je u emigraciji ostvario zavidnu poslovnu karijeru. Prema javno dostupnim podacima, Jozo Brkić se tijekom druge polovine devedesetih preselio u Australiju. Tamo je bio aktivni član hrvatske zajednice i organizator glazbenih gostovanja naših pjevača. Jutarnji list je pisao i o njegovom poznanstvu te poslovnoj suradnji s Emilom Tedeschijem.

U tekstu objavljenom 13. ožujka 2014. Tomislav Kukec iz Jutarnjeg lista pisao je sljedeće: „Brat Karamarkove desne ruke imao je samo manji izlet u politiku, i to 2003., kada je bio deveti na izbornoj listi Hrvatskog bloka i Hrvatskog istinskog preporoda ( Ivić Pašalić i Miroslav Tuđman) za dijasporu, nakon čega se okrenuo onome u čemu je najuspješniji – privatnom biznisu. Osim što je aktivan u brojnim građevinskim projektima, australski je uvoznik proizvoda Atlantic grupe, na čijem je čelu blizak prijatelj premijera Zorana Milanovića, Emil Tedeschi.”

Jozo Brkić je u Australiji bio vlasnik tvrtke “Domovina Giftshop”, a poslije povratka u Hrvatsku, po sudskom registru, povezan je s desetak trgovačkih društava. Posebno zanimljiv je njegov odnos s Gradom Zagrebom, odnosno gradskim prostorima. Naime, prije nešto više od godinu dana pojavila se afera o dodjeli terase njegovom cafe baru ispod tržnice Dolac. Izgradnjom terase u sklopu kafića, broj parkirnih mjesta je pao na dvadeset, što je otežalo rad i pristup zaposlenicima tržnice na Dolcu. Do ovog cafe bara Jozo Brkić je došao temeljem raspisanog natječaja o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora od strane grada Zagreba na adresi Dolac 9. Cijena mjesečnog najma je 4.762 kune.


U međuvremenu, Jozo Brkić je nastavio s širenjem poslova a i grad Zagreb mu očito izlazi ususret. Dana 16. studenog 2017. gradonačelnik Milan Bandić, temeljem javnog natječaja, tvrtki Joze Brkića “Twist promet j.d.o.o.” dodjeljuje prostor na samom Trgu Bana Josipa Jelačića 15, i to za iznos od 5800 kuna. I ovdje će biti ugostiteljstvo, s uslugama prodaje, pripreme te usluživanja hrane i pića. Ponovno, kao i prilikom natječaja za prostor cafe bara na adresi Dolac 9, Brkić je izabran kao najpovoljniji, ali i jedini natjecatelj na javnom natječaju. Cjelovitu odluku gradonačelnika Milana Bandića možete pročitati ovdje:

-ZAKLJUČAK- KLASA: 372-03/17- 03/873

URBROJ: 251-03- 02-17- 2
Zagreb, 16. studenoga 2017.
Na temelju članka 19. stavka 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12), gradonačelnik Grada Zagreba, 16. studenoga 2017., donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Natjecatelj Twist promet j.d.o.o. iz Zagreba, Amruševa 7, izabire se za najpovoljnijeg natjecatelja za zakup poslovnog prostora Trg Bana Josipa Jelačića 15, površine 114,00 m2, za obavljanje djelatnosti prodaja, priprema i usluživanje hrane i pića, uz mjesečnu zakupninu u ponuđenom iznosu od 5.800,00 kuna, koja će biti uvećana za PDV.

2. Poslovni prostor iz točke 1. ovog zaključka daje se u zakup u roh bau izvedbi i na neodređeno vrijeme, a prestaje važiti raskidom, po sili Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine danom pravomoćnosti rješenja o utvrđivanju prava vlasništva.

3. Prije pristupanja radovima na uređenju poslovnog prostora iz točke 1. ovog zaključka, a radi privođenja istog namjeni, zakupnik je dužan o svom trošku ishoditi uporabnu dozvolu, kao i privesti instalacije i ishoditi priključke koji su neophodni za stavljanje prostora u funkciju za određenu namjenu. Ishođenjem dozvole i ulaganjem sredstava u uređenje poslovnog prostora i njegovo privođenje namjeni, zakupnik na tom prostoru ne stječe bilo kakvo stvarno pravo na teret vlasnika.

4. Društvo Twist promet j.d.o.o. iz Zagreba, Amruševa 7, po konačnosti ovog zaključka, biti će pisanim putem pozvano na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora iz točke 1. ovog zaključka.
5. Ugovor o zakupu poslovnog prostora iz točke 1. ovog zaključka sklapa se kao ovršna isprava na trošak zakupnika.

O b r a z l o ž e nj e

Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je Javni natječaj za zakup poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta, prikupljanjem pisanih ponuda, koji je 21.09.2017. objavljen u skraćenom obliku u Večernjem listu, a cjelovit tekst natječaja oglašen je na oglasnoj ploči gradske uprave Trg S. Radića 1 i na web stranici Grada Zagreba.

Za poslovni prostor pod rednim brojem 40, Trg Bana Josipa Jelačića 15, površine 114,00 m2, namjene ugostiteljska djelatnost, s početnim iznosom mjesečne zakupnine od 4.098,34 kn pristigla je samo jedna ponuda i to natjecatelja Twist promet j.d.o.o. za obavljanje djelatnosti prodaja, priprema i usluživanje hrane i pića, s ponuđenim iznosom mjesečne zakupnine od 5.800,00 kn, koja će biti uvećana za PDV.

Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora, na 4. sjednici, 30.10.2017., utvrdilo je da je ponuda natjecatelja Twist promet j.d.o.o. podnesena u roku te da ispunjava uvjete natječaja.

Povjerenstvo je, sukladno članku 17. stavku 2. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, odlučilo da se Javni natječaj za zakup poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta, prikupljanjem pisanih ponuda za poslovni prostor Trg Bana Josipa Jelačića 0015, održi, a sukladno članku 19. stavku 1. citirane Odluke predložilo da se društvo Twist promet j.d.o.o. izabere za najpovoljnijeg natjecatelja za zakup poslovnog prostora Trg Bana Josipa Jelačića 15.

Slijedom navedenog, valjalo je odlučiti kao u izreci zaključka.

Uputa o pravnom lijeku:

Na ovaj se zaključak, radi njegovog preispitivanja, može izjaviti prigovor gradonačelniku Grada Zagreba, u roku od osam dana od dana primitka ovog zaključka.

Prigovori se predaju Gradskom uredu za imovinsko pravne poslove i imovinu Grada, Sektoru za upravljanje imovinom Grada, Odjelu za poslovni prostor i poslove zakupa, Središnja pisarnica, Trg Stjepana Radića 1, ili preporučenom pošiljkom na istu adresu.

GRADONAČELNIK
GRADA ZAGREBA
Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.

Dostaviti:
1. Twist promet j.d.o.o.
Zagreb, Amruševa 7
2. Pismohrana, ovdje

Novinari ne vole pisati o braći Brkić, čak i kada barataju provjerenim informacijama i dokazima. Navodno, braća Brkić se jako ljute kada se piše o njihovim poslovima i privatnom bogatstvu. Miljan Brkić svakako ima brojnih zasluga u Domovinskog ratu, a i njegov brat Jozo ima 17 mjeseci ratnog staža. Ipak s obzirom na važne dužnosti koje Miljan Brkić obnaša, i nevjerojatan poslovni uzlet njegovog brata Joze, usudili bi se postaviti samo jedno elementarno pitanje, za koje nismo sigurno da postoji jasan odgovor. Koja je cijena vašeg domoljublja?

Facebook Comments

Loading...
DIJELI